Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů
internetového obchodu

 (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)

 

 1. I.   Vymezení pojmů

Internetovým obchodem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

Kupující“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

Občanským zákoníkem” se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.  

„Prodávajícím“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí Jan Paroulek,
sídlo Dlouhá 1212/64, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 72696761, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku. Pokud je v těchto VOP Kupující oslovován, je tím oslovován Prodávajícím.

Prodejnou“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí prodejna Prodávajícího nacházejících se na adrese Hvězdná 878/1, 466 01, Jablonec nad Nisou.

Smluvními stranami” se v těchto VOP rozumí Prodávající na straně jedné a Kupující nebo více Kupujících na straně druhé.

Spotřebitelem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná a zároveň je zákazníkem Internetového obchodu Prodávajícího. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.

Správcem“ se v čl. XI. těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Prodávající.

Webovými stránkami“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.kppapir.cz.

 

II.  Předmět Všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

 

 1. Bude-li Kupující užívat i dalších služeb poskytovaných Prodávajícím, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky Prodávajícího, mají pro takové služby příslušné zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 1. Akceptace těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupujícím je podmínkou pro uzavírání smluv s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu a pro založení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu. Zřízením uživatelského účtu v rámci Internetového obchodu, odesláním objednávkového formuláře nebo jiným obdobným způsobem vyjadřuje Kupující svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat a zároveň uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. XI těchto Všeobecných obchodních podmínek. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nemůže Kupující uzavírat smlouvy s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, ani si zřídit uživatelský účet v rámci Internetového obchodu. Totéž platí obdobně i v případě, že Kupující začne využívat některých dalších služeb Prodávajícího, k nimž se budou vztahovat další smluvní podmínky.
 2. Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před podáním objednávky.

III.  Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

IV.  Kupní smlouva

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

 

 1. Kupující činí v rámci Internetového obchodu jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy nejprve tak, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku nebo, v případě, že je Kupující registrovaným zákazníkem, může po přihlášení do svého uživatelského účtu provést objednávku v expresním režimu. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v jeho objednávce. Smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.

 

 1. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele příslušného zboží, případně s Kupujícími, kteří dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

 

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou e-mailu či telefonicky).

 

 1. Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, dle následné mailové korespondence. 

       Vysvětlivky, slovník mailové korespondence:

       

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ PRIJATA - oznámení, které obdrží každý Kupující, který uzavřel a odeslal objednávku v shopu www.kppapir.cz

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ POTVRZENÍ - Potvrzení o dostupnosti objednaného zboží. Toto potvrzení se zpravidla odesílá pokud Kupující zvolil platbu bankovním převodem, nebo kartou. Toto potvrzení má být chápáno jako výzva k úhradě.

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ SDELENI - oznámení týkající se vyřizování a objednávání zboží. Může sloužit jako upřesnění dodacího termínu, nebo opravě a statusu objednávky.

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ NEPLAŤTE – toto sdělení obdrží zákazníci, kteří zvolili platbu předem, ale dle jejich statutu platba předem není požadována (školy, státní organizace…)

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ UHRAZENO – toto sdělení obdrží zákazníci, kteří zvolili platbu předem a zaplatili převodem předem, nebo prostřednictvím společnosti Comgate (karta, převod)

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ MUSÍME DOOBJEDNAT – oznámení týkající se nedostatku požadovaného množství skladem. Obecně obsahuje i termín naskladnění.

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ VYŘÍZENA - potvrzení o odesílání objednávky z obchodu kppapir.cz , Následovat mohou maily z GLS nebo Zásilkovny. Tento mail odesíláme také jako potvrzení o vydání na prodejně Hvězdná 878/1, Jablonec nad Nisou

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ DOKLAD - pouze pro zákazníky, kteří zvolí formu elektronického dokladu. Dobírky, faktury apod. Doklady v PDF. Součástí tohoto mailu je jak objednávka pro připomenutí, tak řádný daňový doklad, nebo dodací list.

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ UPOMINKA - připomenutí k neuskutečněné platbě předem, nebo platbě kartou. Objednávku nelze odeslat.

       Předmět: Objednavka c. XXXXX z https://www.kppapir.cz/ STORNOVANO - potvrzení o stornování objednávky na kppapir.cz , objednávka přestala platit, zboží bude uvolněno do prodeje.

       Na všechny druhy mailů můžete reagovat, ba naopak s tím počítáme. Odpovídáme. Hlavně neměňte předmět zprávy. Děkujeme za pochopení. 

      Pokud by se stalo, že je některý z našich dokumentů nečitelný, není to prosím naší chybou. Používáme pouze aktualizovaný  Microsoft Edge PDF, který je určen pro WIN10-11 a MacOS. 

 

 

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží však na Kupujícího přechází převzetím zboží.

 

 1. Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut slevový kupón či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či slevový kupón, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar, jiný zdarma poskytnutý bonus či slevový kupón. Prodávající si vyhrazuje, že není možné kombinovat slevové kupony s dary uvedenými pod košíkem. V případě, že tak Kupující učiní, bude Kupujícímu poskytnuta sleva dle uplatněného slevového kuponu a nikoliv dar, tj. položka dar ("Gift") bude z košíku odebrána.

 

10. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V.   Cena za zboží a způsoby platby

 1. Ceny zboží uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH, přičemž ceny jsou uváděny také včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného a případného poplatku za vybraný způsob platby, jejichž výše je uvedena níže. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

 

 1. Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícími způsoby:
 • v hotovosti v Prodejně Prodávajícího;
 • platební kartou v Prodejně Prodávajícího;
 • platební kartou, Platební bránou v e-shopu
 • v hotovosti či kartou na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce – zpoplatněno poplatkem ve výši 29,- Kč s DPH. Doprava GLS, Zásilkovna
 • Při platbě na dobírku Nelze zaplatit kartou na výdejním místě Zásilkovna.
 • Při platbě na dobírku Nelze odeslat zásilku do Alzaboxu a ZBoxu.
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě faktury (vybraní zákazníci) nebo výzvy k úhradě

 

 1. V případě platby v hotovosti v Prodejně Prodávajícího, platební kartou v Prodejně Prodávajícího či platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře či výzvy k úhradě.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

 1. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy kupní ceny.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Při objednávkách učiněných Kupujícími, kterými jsou školy, mateřské školy a státní úřady na dodání zboží, a to bez ohledu na objem (výši) objednávky, je objednané zboží dodáno prostřednictvím dopravce, tj. přepravní služby GLS nebo PPL a je vystavena faktura se splatností 14 dní, na základě které je dodané zboží Kupujícím uhrazeno bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, dle údajů uvedených ve faktuře. Příjemcem i plátcem můsí být stejná ověřitená adresa podle zápisu v Ares. Zboží pro školu nebo organizaci nelze na fakturu odeslat na Zásilkovnu ani na soukromou adresu.
 2. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek na základě volby Prodávajícího.

VI.  Doprava a dodání zboží

 

 1. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, pokud zákazník nezvolí jinou formu, v některých případech návod na používání zboží a záruční list (pokud je vydáván).

 

 1. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

 

 1. Kupující bere na vědomí, že pokud není jinak stanoveno na základě zvláštního ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím, veškeré zboží prodávané Prodávajícím lze doručit pouze v rámci území České republiky.

 

 1. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v čl. VI. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž v případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Cena dopravného za objednané zboží je následující:
 • osobní převzetí v Prodejně Prodávajícího - bez poplatku 0 Kč
 • doručení prostřednictvím přepravní služby GLS 114 Kč
 • pobočka Zásilkovna 77 Kč
 • přepravní služby paletou, dle jednotlivé konkretní písemné nebo ústní dohody

 

 1. V případě, že celková kupní cena účtovaná Prodávajícím Kupujícímu v rámci příslušné objednávky činí více jak 5.000,- Kč včetně DPH (GLS-TOP trans- PPL). Kupující dopravné dle předchozího odstavce tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek nehradí.
 2. V případě, že celková kupní cena účtovaná Prodávajícím Kupujícímu v rámci příslušné objednávky činí více jak 2.700,- Kč včetně DPH (Zásilkovna). Kupující dopravné dle předchozího odstavce tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek nehradí.

 

         Na shopu jsou položky, které jsou označeny, že nejdou odeslat, používáme mimo jiné označení:      

        Tuto položku NEODESÍLÁME, je určena pouze pro osobní odběr a rozvoz registrovaným zákazníkům v Jablonci nad Nisou, Liberci, Semilech, Turnově. Nebo dopravy dle dohody. 

        Trváme na tomoto rozhodnutí, je způsobeno buď vysokým stupněm rizika při dopravě, nadrozměry. Nebo je přímo v rozporu s nově aktualizovanou smlouvou s GLS s platností od 1.4.2023

        Po vložení takto označených položek do košíku, nepůjde objednávka odeslat s dopravou, jinak než  "Osobní odběr na prodejně v Jablonci nad Nisou".

      

       

10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

11. V případě, úmyslného odmítnutí převzetí zásilky, má prodávající podle zákona nárok na náhradu přepravních nákladů v plném rozsahu fakturované částky přepravní společností. Prodávající tento zákonný nárok uplatňuje. 

 

12. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a též Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud zjevně poškozenou zásilku převezme, tak pouze s vyplněným škodním protokolem. 

 

13.  Den dopravy ZDARMA

Vážení zákazníci, 

na 16.8.2023 plánujeme Den dopravy zdarma. Tato akce je plánovaná na AKCI ŠKOLA - nákup školních potřeb. 

Akce se vztahuje na dopravu jak GLS tak Zásilkovna. 

Podmínkou je výběr zboží v hodnotě 817,- korun bez DPH (989 korun s DPH).

Což je defakto 5x míň než je požadavek na klasické celoroční dopravné zdarma. 

Další a již poslední podmínkou je platba předem, buď kartou přímo v eshopu, nebo bankovním převodem. 

 

Chtěli bychom upozornit, pokud zaškrtnete políčko hodnotit na Heurece, zboží Vám nepřijde do 48 hodin, jako ostatním zákazníkům.

Vynechte prosím toto hodnocení. Zvolíte odložený termín dodání, sami se tak rozhodujete. 

P.S.  Platba předem pro den dopravy zdarma:

Rozhodli jsme se tak po zkušenostech z let minulých, někteří zákazníci zapomněli, že u nás mají objednané zboží a zásilky se nám pak vraceli zpátky jako odmítnuté.

Den dopravy zdarma vyhlašujeme 3 týdny před dnem dopravy zdarma asi může se stát, že už někdo zapomene. 

P.P.S. Budete-li chtít něco do objednávky před odesláním přidat (vzpomenete, že ještě něco by se hodilo), pak je to také možné. Vystavíme další doklad a zboží přidáme. 

P.P.P.S. Je termín odeslání ještě moc brzký? Pak díky platbě předem můžete zvolit třeba až září 2023. Jen prosím počítejte, že pokud se nakonec rozhodnete od objednávky odstoupit, budeme požadovat storno poplatek 10% z celkové částky. Do 14.8. 2023 je storno poplatek 0%.  

 

 

 

VII.  Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že toto právo výslovně nenáleží osobám, které nejsou Spotřebiteli, tedy zejména Podnikatelům.

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba - jiná než dopravce - převezme poslední dodávku zboží).

 

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (není to však jeho povinností), v takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli v textové podobě bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

 

 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, například v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že je-li společně se zbožím Spotřebiteli Prodávajícím zdarma poskytnut slevový kupón či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Spotřebitelem a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Spotřebiteli poskytnut dar či slevový kupón, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je v souladu s čl. IV. odst. 9 těchto VOP povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus. 

 

 1. Akce skartovačů KOBRA od ledna 2023. Prodávající v rámci podpory prodeje vybraných výrobků firmy Elcoman vytvořil slevový kupón, který lze použít pouze a výhradně pro skartovací stroje KOBRA. Pokud bude slevový kupon (bbf-1672648748819) použit pro jiný než určený způsob slevy, bude kupon, nebo objednávka STORNOVANÁ. Možnost použití při platbě na dobírku, při platbě v hotovosti, při platbě předem. V případě množstevní slevy, lze použití kupónu nárokovat pouze jednou. Spotřebitel, objednatel souhlasem s obchodními podmínkami s tímto sdělením souhlasí. Akce platná do odvolání prodávajícím. 

 

VIII.  Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

a) Převzetí zboží

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat Prodávajícímu na adrese Prodejny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 1. Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.
 2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. Stejně tak je Prodávající oprávněn od smlouvy v případě, že Kupující nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas kupní cenu zboží. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud si Kupující nevyzvedne objednané zboží na Prodejně Prodávajícího ani ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení o uložení zboží k vyzvednutí na Prodejně Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

IX.  Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

 

 1. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy uzavřené s Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

 

 1. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

X.   Práva z vadného plnění

 

 1. Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 1. V souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem,
 1. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 1. V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

 

 1. V souladu s ust. § 2172 Občanského zákoníku se práva z vady uplatňují u Prodávajícího, a to osobně v Prodejně Prodávajícího v otevírací době uvedené na Webových stránkách Prodávajícího. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.

 

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

 1. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem nebo dovozcem zboží. Údaje o existenci záruky za jakost zboží a případné délce záruční doby poskytované výrobcem zboží jsou uvedeny přímo na Webových stránkách v popisu zboží, přičemž tyto údaje jsou pouze informativního charakteru. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávajícímu.

 

10. Zárukou za jakost se dle ust. § 2113 Občanského zákoníku Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

XI.  Ochrana osobních údajů.

 1. Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“), Správcem, a to veškerých osobních údajů, které Správci poskytne (dále jen „osobní údaje“), zejména jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, a případně dalších údajů, např. data narození.

 

 1. Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle předchozího odstavce za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu, uzavírání a plnění smluv mezi Kupujícím a Správcem, za účelem zlepšení a rozšíření služeb Kupujícím (zejména celkové zlepšení fungování Internetového obchodu, přidání funkcionalit atd.), a v případě, že Kupující nezvolí jinou možnost, též nabízení obchodu nebo služeb (zasílání obchodních sdělení).

 

 1. Kupující zároveň bere na vědomí, že:

(i)    pokud nezvolí jinou možnost, jeho osobní údaje mohou být Správcem zpracovány rovněž za účelem nabízení obchodu;

(ii)   nebudou zpracovávány jeho citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů;

(iii)  své osobní údaje poskytuje dobrovolně a na neomezenou dobu;

(iv)  Správce je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v plném rozsahu do doby, než Kupující požádá o jejich odstranění;

(v)   svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to písemně či ze své e-mailové adresy;

(vi)  jeho osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě písemné smlouvy ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů, kteří dle takové smlouvy budou povinni chránit osobní údaje Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu jako Správce;

(vii) s výjimkou výše uvedeného Správce ani zpracovatel nebudou poskytovat osobní údaje Kupujícího jiným třetím osobám, s výjimkou osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu Internetového obchodu;

(viii)  zaměstnanci Správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat osobní údaje Kupujícího na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů Kupujícího, přičemž tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací;

(ix)  má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem práva vyplývající zejména z ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost Správce poskytnout Kupujícímu tyto informace za něj může plnit zpracovatel;

(x)   v případě, že se Kupující domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Bude-li taková žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav;

(xi)  Správce splnil svou povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a oznámil svůj záměr zpracovávat osobní údaje Kupujících Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 22.6.2017 a je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod č. 00073788

(xii) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujícího, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

(xiii) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

XII.      Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví.

 1. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití Internetového obchodu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nenabývají Kupující využitím Internetového obchodu ani uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím žádná práva duševního vlastnictví k právům Prodávajícího na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Kupující zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky Kupujícího, název “KP Papír”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci Prodávajícího na základě vzájemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

 1. Kupující nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Webových stránek.

 

XIII.    Změny Všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Kupující s kteroukoli jejich částí, má právo Prodávajícího kontaktovat a sdělit mu svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

 

 1. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se prodeje a služeb poskytovaných Prodávajícím příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Prodávající je zejména oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž dochází k prodeji a poskytování služeb Prodávajícím.

 

 1. Svým dalším využitím Internetového obchodu poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky vyjadřuje Kupující svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Prodávající se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Kupující souhlasit, je povinen Internetový obchod přestat využívat.

 

 1. Kupující se zavazuje znění Všeobecných obchodních podmínek pravidelně kontrolovat a též je povinen aktualizovat své údaje uvedené u jeho uživatelského účtu vedeného u Prodávajícího.
 2. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa jeho sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky v živnostenském rejstříku.

XIV.     Doručování

 

 1. Jakákoli zásilka zasílaná Prodávajícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Prodávajícím. Nepřevezme-li Prodávající zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

 

 1. Doručovací adresou Kupujícího je adresa, kterou daný Kupující uvedl v objednávce, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, popřípadě jiná adresa, kterou Kupující Prodávajícímu následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.

 

 1. Jakákoli zásilka zasílaná Kupujícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Kupujícím. Nepřevezme-li Kupující zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

 

 1. Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.

 

XV.     Rozhodné právo a soudní příslušnost.

 1. Tyto podmínky a užívání Internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

 

 1. Využitím Internetového obchodu Kupující vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu, pokud takový souhlas mohou platně dát. Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasí.

 

XVI.   Společná a závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si i v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady.

 

 1. Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na Kupujícího.

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 1. Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je Prodávající povinen dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto VOP, vyplývají z konkrétní Objednávky učiněné Spotřebitelem.

 

 1. Pokud Kupující nezvolí jinak, souhlasí Kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní Internetového obchodu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

 

10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se ruší platnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění Všeobecné obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávajícího.

 

12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

13. Veškeré informace o zboží umístěném na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

 

14. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

Jan Paroulek

Dlouhá 1212/64, 466 01, Jablonec nad Nisou

Provozovna Hvězdná 878/1   IČP: 101 304 07 32

E-mail: email@kppapir.cz

Tel.: 774 491 338

15. Všeobecné obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.

 

16. Bude-li uživatel Internetového obchodu tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li Prodávající na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Prodávající vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).

 

17. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

 

18. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

 

19. Vyjádří-li Kupující svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, není oprávněn Internetový obchod dále využívat, ledaže se s Prodávajícím dohodne jinak. 

 

20. Kupující bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Prodávajícího výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, oprávněn Internetový obchod využívat a uzavírat smlouvy s Prodávajícím dle těchto nezměněných Všeobecných obchodních podmínek.

 

21. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Kupující přestane Internetový obchod využívat.

 

22. K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných smluvních podmínek je rozhodující jejich český text.

 

23. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.

 

V Jablonci nad Nisou dne 22.6.2017

Jan Paroulek

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1820 odst. 1 písm. f) Občanský zákoník ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Jan Paroulek

Dlouhá 1212/64, 466 01, Jablonec nad Nisou

E-mail: email@kppapir.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

 

Datum objednání(*)/  datum obdržení(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Bankovní účet pro vrácení finančních prostředků

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Vloženo dne 22.06.2017 04:11:01, Opraveno 3.4.2023 (změna ceny pro dopravu zdarma GLS)

 

Připojené soubory

Popis souboruTypVelikost
Všeobec. odchod. podmínky Adobe Acrobat 279,24Kb
Odstoupení od kupní smlouvy Adobe Acrobat 245,11Kb

Pro zobrazení PDF souborů je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader nebo jinou se stejnou funkcí.
Adobe Reader pro Windows si můžete stáhnout zde.
Adobe Reader pro mobilní zařízení s OS Android nebo iPhone/iPad si můžete stáhnout zde.

Naposledy zobrazené

 

Napište nám    Navštivte nás na Facebooku    Blog

   Přihlášení   |   Registrace

Info k dopravě
     
Úvod Nabídka Náhradní plnění Obchodní podmínky - Ochrana os. údajů Školy a úřady Mám dotaz Kontakt Zákazník Cookies
 
 

Obsah Vašeho nákupního košíku
Počet položek: 0 | Součet: 0

 
 

Výrobce:


Text:


 
 
Sdílet stránku na Facebooku Přepnout do plné verze© KP Papír 2024
Program & design by VisionWorks 2005-2024

Položek:
Suma s DPH:
0
0 Kč

Košík je prázdný

 

zbozi.cz | CZIN.eu
Platební metody

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Nastavení cookies